Kitayama Rail Pages

Shimane 島根Lines
Name Major stations Length (km) Comments
JR railway lines
JR West
KisukiShinji - Kisuki - [Bingo-Ochiai] 70.5
Sanin hon (Tottori - Hatabu)[Yonago] - Matsue - Shinji - Izumoshi - Gōtsu - Masuda - [Nago] 204.6
SankōGōtsu - [Ikawashi] 75.3Closed April 1, 2018
Sankō[Ikawashi] - Kuchiba - [Miyoshi] 7.3Closed April 1, 2018
Yamaguchi[Yamaguchi] - Tsuwano - Masuda 39.8
Non JR railway lines
Ichibata
KitamatsueDentetsu Izumoshi - Kawato - Matsue-shinjiko-onsen 33.9
TaishaKawato - Izumotaisha-mae 8.3

This page is updated Nov 19, 2019